УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

Международен младежки център – Стара Загора организира младежки обмен в Норвегия . Домакин на обмен е партньорско училище по Проект № BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Цел на посещението е обмяна на опит и добри практики с училището партньор в град Фредрикщад. Динамичната програма, която домашните подготвили, особено участието на младите хора в процеса на вземане на решения. Предвиждат се срещи с публичните власти, участие в образователни модули по различни теми, както и провеждане на спортни и културни инициативи.

В обмен ще бъдат включени 18 младежи от Област Стара Загора. Периодът на визитата е 25-30 октомври 2022 г. , като всички разходи за пътуване, създаване и изхранване са за сметка на Проекта.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са с постоянен адрес в населено място в Област Стара Загора;
  • Да са навършили 18 г.;
  • Да владеят говорим английски език;
  • Да бъдат мотивирани да бъдат включени в планираните дейности.

За да заявите желание, моля, попълнете формуляра: линк

Краен срок за кандидатстване: 10 септември.

За повече информация: Международен младежки център – Стара Загора и тел. 0884 68 60 23.