МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА

Проект BGLD-1.003-0003 “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 

 

 

 

 

През 2014 г. Община Стара Загора подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: BG – 06 101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск“ в град Стара Загора.   Проектът се изпълнява чрез Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, с финансовата подкрепа на Република Исландия, Княжество Лихтеншайн и Кралство Норвегия.   Проектът включва дейности за интегриране на младежи в риск и ремонтни дейности – преустройство на сградата на бившето кино „Жельо Диманов“.

Основна цел на проекта е създаване на международен младежки център чрез изграждане и модернизация на подходяща инфраструктура, и въвеждане на ефективни мерки и услуги, насочени към групи деца и младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа.

За целта Община Стара Загора е осигурила сграда – общинска собственост, намираща се на подходящо място с добри комуникации и разположение в центъра на града. Специфични цели на проекта са: ремонт на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване на център за работа с младежи в риск; създаване на клубове за работа с младежите в различни направления; покриване на критериите за младежки политики, младежки програми, изискванията към инфраструктурата и администрирането на центъра; подготовка и кандидатстване за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа; осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта; включване на ценностите на Съвета на Европа като основен приоритет и акцент в цялостната дейност на центъра.

В рамките на три години Международният младежки център се доказва като притегателно място за младите хора от Стара Загора, предлагащо широк набор от дейности в подкрепа за личностното развитие на младежите. Качеството на предлаганите младежки дейности е на европейско ниво, което се доказва и с награждаването на Международния младежки център със Знак за качество на Съвета на Европа за младежки центрове.

През 2017 г. на официална церемония в Стара Загора Международният младежки център получава Знака за качество на Съвета на Европа. Той е валиден в рамките на 3 години, считано от 1 януари 2017 г. Знакът за качество се връчва на младежки центрове, покрили широк набор от критерии в над 15 категории. Към 2017-та година, ММЦ Стара Загора е един от осемте центъра в цяла Европа, удостоени с престижното отличие. През 2019 година, след проверка на експертна комисия, Знакът за качество на Международния младежки център е подновен.

През 2020 г. Община Стара Загора спечели проект за разширяване дейността на Международния младежки център.Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, е в размер на 1 870 986 лева за период от 36 месеца. 

Име на проекта: “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”

Номер на проекта: BGLD-1.003-0003

Бенефициент: Община Стара Загора

Партньор: Glemmen videregående skole, Норвегия

Бюджет: 956 635 евро (1 870 986.73 лева)

Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

Основната цел на проекта е надграждане и разширяване дейността на Международния младежки център в Стара Загора чрез оптимизиране на условията за социално включване на уязвимите групи, както и разширяване на териториалния обхват и обхватът на участниците. Предлагане на дейности, реализирани на базата на неформални методи на образование в градове и села в района, където пребивават млади хора в риск и техните семейства. Основната целева група е деца, младежи и възрастни хора, включително от етнически малцинства, изложени на риск, отпаднали от образователната системата, настанени в домове за социални услуги, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Дейностите на центъра ще имат за цел създаване на условия за подкрепа, социално включване и личностно развитие на участващите потребители, чрез информиране, консултиране, обучения, дейности за свободното време, предоставяне на възможности за обмяна на опит с организации от странитедонори и европейски партньори и участия в съвместни кампании, инициативи и обучения на Националната мрежа на младежките центрове.

Специфичните цели на проекта са: разширяване на териториалния и възрастов диапазон, увеличаване на разнообразието от дейности, извършвани от екипа; създаване на предпоставка за социално включване и включване на уязвими групи, личностно развитие и придобиване на нови знания и умения, психологическа и консултативна подкрепа, овластяване на младите хора и техните семейства, населяващи територията на област Стара Загора; укрепване на партньорствата с организации с подобна визия и мисия на местно, национално и международно ниво, с цел разширяване на познанията на младите хора за заобикалящия ги свят, обогатяване на тяхната култура и повишаване на самочувствието им; засилване на сътрудничеството в рамките на младежкия сектор на европейско ниво.

In 2014, the Municipality of Stara Zagora signed a contract for the provision of a grant for the implementation of a project: BG – 06 101 “International Youth Center for Work with Children and Youth at Risk” in the city of Stara Zagora. The project is implemented through the Financial Mechanism of the European Economic Area, with the financial support of the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway. The project includes activities for integration of young people at risk and repair activities – reconstruction of the building of the former cinema “Zhelyo Dimanov”.

The main goal of the project is to create an international youth center through the construction and modernization of appropriate infrastructure, and the introduction of effective measures and services aimed at groups of children and youth at risk or disadvantage, which meets the requirements for obtaining the Quality Label of the Council of Europe.

For this purpose, the Municipality of Stara Zagora has provided a building – municipal property, located in a suitable place with good communications and location in the city center. Specific objectives of the project are: renovation of an existing building, furnishing and equipment of a center for work with young people at risk; creation of clubs for working with young people in various fields; meeting the criteria for youth policies, youth programs, infrastructure requirements and administration of the center; preparation and application for the Council of Europe Quality Label; ensuring sustainability of project activities; inclusion of the values ​​of the Council of Europe as a main priority and emphasis in the overall activity of the center.

Within three years, the International Youth Center has proven to be an attractive place for young people from Stara Zagora, offering a wide range of activities to support the personal development of young people. The quality of the offered youth activities is at European level, which is proved by the awarding of the International Youth Center with the Council of Europe Quality Label for Youth Centers.

In 2017, at an official ceremony in Stara Zagora, the International Youth Center received the Council of Europe Quality Label. It is valid for 3 years from 1 January 2017. The quality mark is awarded to youth centers that meet a wide range of criteria in over 15 categories. As of 2017, MMC Stara Zagora is one of the eight centers in Europe, awarded the prestigious award. In 2019, after an inspection by an expert commission, the Quality Label of the International Youth Center was renewed.

In 2020, the Municipality of Stara Zagora won a project to expand the activities of the International Youth Center. The approved grant for the project “International Youth Center – think locally, act globally!”, Under the program “Local development, poverty reduction and improved inclusion of vulnerable groups “amounts to BGN 1,870,986 for a period of 36 months. The project envisages reconstruction and furnishing of a multifunctional hall and active international activity in order to exchange experience and improve the quality of the offered activities. The team of the Youth Center will expand its scope to work by reaching the most vulnerable groups in the district.

The main goal of the project is to upgrade and expand the activities of the International Youth Center in Stara Zagora by optimizing the conditions for social inclusion of vulnerable groups, as well as expanding the territorial scope and the scope of participants. Offering activities based on non-formal methods of education in towns and villages in the area where young people at risk and their families live. The main target group is children, young people and the elderly, including from ethnic minorities at risk of dropping out of the education system, placed in social service homes at risk of poverty and social exclusion.

The activities of the center will aim to create conditions for support, social inclusion and personal development of participating users, through information, counseling, training, leisure activities, providing opportunities for exchange of experience with organizations from donor countries and European partners and participation in joint campaigns, initiatives and trainings of the National Network of Youth Centers.

The specific objectives of the project are: expanding the territorial and age range, increasing the variety of activities performed by the team; creating a precondition for social inclusion and inclusion of vulnerable groups, personal development and acquisition of new knowledge and skills, psychological and counseling support, empowerment of young people and their families inhabiting the territory of Stara Zagora district; strengthening partnerships with organizations with a similar vision and mission at local, national and international level, in order to expand young people’s knowledge of the world around them, enrich their culture and increase their self-esteem; strengthening cooperation within the youth sector at European level.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial