МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА

Проект BGLD-1.003-0003 “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 

 

 

През 2014 г. Община Стара Загора подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: BG – 06 101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск“ в град Стара Загора.   Проектът се изпълнява чрез Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, с финансовата подкрепа на Република Исландия, Княжество Лихтеншайн и Кралство Норвегия.   Проектът включва дейности за интегриране на младежи в риск и ремонтни дейности – преустройство на сградата на бившето кино „Жельо Диманов“.

Основна цел на проекта е създаване на международен младежки център чрез изграждане и модернизация на подходяща инфраструктура, и въвеждане на ефективни мерки и услуги, насочени към групи деца и младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа.

За целта Община Стара Загора е осигурила сграда – общинска собственост, намираща се на подходящо място с добри комуникации и разположение в центъра на града. Специфични цели на проекта са: ремонт на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване на център за работа с младежи в риск; създаване на клубове за работа с младежите в различни направления; покриване на критериите за младежки политики, младежки програми, изискванията към инфраструктурата и администрирането на центъра; подготовка и кандидатстване за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа; осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта; включване на ценностите на Съвета на Европа като основен приоритет и акцент в цялостната дейност на центъра.

В рамките на три години Международният младежки център се доказва като притегателно място за младите хора от Стара Загора, предлагащо широк набор от дейности в подкрепа за личностното развитие на младежите. Качеството на предлаганите младежки дейности е на европейско ниво, което се доказва и с награждаването на Международния младежки център със Знак за качество на Съвета на Европа за младежки центрове.

През 2017 г. на официална церемония в Стара Загора Международният младежки център получава Знака за качество на Съвета на Европа. Той е валиден в рамките на 3 години, считано от 1 януари 2017 г. Знакът за качество се връчва на младежки центрове, покрили широк набор от критерии в над 15 категории. Към 2017-та година, ММЦ Стара Загора е един от осемте центъра в цяла Европа, удостоени с престижното отличие. През 2019 година, след проверка на експертна комисия, Знакът за качество на Международния младежки център е подновен.

През 2020 г. Община Стара Загора спечели проект за разширяване дейността на Международния младежки център.Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, е в размер на 1 870 986 лева за период от 36 месеца. 

Име на проекта: „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“

Номер на проекта: BGLD-1.003-0003

Бенефициент: Община Стара Загора

Партньор: Glemmen videregående skole, Норвегия

Бюджет: 956 635 евро (1 870 986.73 лева)

Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

Основната цел на проекта е надграждане и разширяване дейността на Международния младежки център в Стара Загора чрез оптимизиране на условията за социално включване на уязвимите групи, както и разширяване на териториалния обхват и обхватът на участниците. Предлагане на дейности, реализирани на базата на неформални методи на образование в градове и села в района, където пребивават млади хора в риск и техните семейства. Основната целева група е деца, младежи и възрастни хора, включително от етнически малцинства, изложени на риск, отпаднали от образователната системата, настанени в домове за социални услуги, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Дейностите на центъра ще имат за цел създаване на условия за подкрепа, социално включване и личностно развитие на участващите потребители, чрез информиране, консултиране, обучения, дейности за свободното време, предоставяне на възможности за обмяна на опит с организации от странитедонори и европейски партньори и участия в съвместни кампании, инициативи и обучения на Националната мрежа на младежките центрове.

Специфичните цели на проекта са: разширяване на териториалния и възрастов диапазон, увеличаване на разнообразието от дейности, извършвани от екипа; създаване на предпоставка за социално включване и включване на уязвими групи, личностно развитие и придобиване на нови знания и умения, психологическа и консултативна подкрепа, овластяване на младите хора и техните семейства, населяващи територията на област Стара Загора; укрепване на партньорствата с организации с подобна визия и мисия на местно, национално и международно ниво, с цел разширяване на познанията на младите хора за заобикалящия ги свят, обогатяване на тяхната култура и повишаване на самочувствието им; засилване на сътрудничеството в рамките на младежкия сектор на европейско ниво.