Националната мрежа на младежките центрове е създадена през 2016 г. като неформално обединение на младежките центрове в Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич. През 2021 г. към нея се присъединяват новоизграждащите се по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ младежки центрове в градовете Перник, Бургас, Монтана и Габрово.

Визия: Националната мрежа на младежките центрове  се развива като съвременна и устойчива мрежа от младежки центрове, работещи по единен стандарт за качество, предоставящи условия за развитие на младежкото общество и работещи в полза на младежкия сектор. Националната мрежа на младежките центрове работи в посока популяризиране на важността, значението и приноса на младежката работа в засилването на икономическото и социално сближаване, местното развитие и намаляването на бедността в България. Мрежата работи за изграждането на единен стандарт за качество на младежката работа, чрез осъществяване на планирани и координирани дейности. 

Мисия: Мисията на Националната мрежа на младежките центрове е да гарантира устойчивото развитие на младежкия сектор и стандарта за качество на нейните членове, чрез осъществяване на нейните стратегически цели насочени към повишаване и използване потенциала и капацитета на младите хора, явяващ се значим социален капитал в развитието на едно общество.

Стратегически  цели/Приоритети:  

 • Да представлява и защитава интересите на младежките центрове;
 • Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт;
 • Да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации;
 • Да участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките политики;
 • Да подпомага държавните институции при изграждане и промяна в нормативната уредба, касаеща младежките дейности в страната;
 • Да разшири обхвата на дейност на младежките центрове; 
 • Да участва в изграждането на младежки политики на национално ниво и на единен стандарт за младежка работа;
 • Да повиши възможностите за активно гражданско участие на младите хора на национално ниво; 
 • Да повиши качеството на работа и компетенциите на младежките работници и ромските медиатори и друг персонал на центъра, чрез предоставяне на обучения, обмяна на опит и добри практики; 
 • Да популяризира длъжността „Младежки работник“ и да повиши общественото доверие към професията;
 • Да осъществява сътрудничество с български и чуждестранни организации, работещи в областта на младежките дейности и политики, с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, спорта и др. 
 • Да създаде условия за реализиране и разпространяване на целите и идеите на младите хора.

Членовете на Националната мрежа на младежките центрове се стремят да постигат стратегическите приоритети и цели чрез проучване и разработване на политики в областта на младежките дейности и реализиране на  инициативи, насочени към подпомагане на младите хора, особено тези от уязвими групи, за развиване на техните качества и умения.