Международен младежки център като своя мисия има за цел да обслужва младежкия сектор и младите хора. Основен фокус в програмата на центъра са младежите и тези, които работят с и за младите хора. По – голяма част от образователните дейности съответстват на неформален образователен профил, осигурявайки толерантна и сигурна работна среда, която се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, правата на човека, включително и тези на малцинствата. Младежкият център развива международното сътрудничество в рамките на младежкия сектор и чрез участието си в европейски партньорски мрежи. Той домакинства и разпространява международните и многостранните дейности, демонстрирайки, че е въвлечен в по-широка европейска/международна сътрудническа работна рамка на младежкия сектор.

Екипът на Международния младежки център в гр. Стара Загора работи в няколко основни направления:

Международен младежки център реализира дейности, които се организират в няколко основни направления:

-Обмен на добри практики

– Дебати и дискусии

– Национални и международни конференции

– Неформални обучения и работни срещи

– Клубове по интереси

– Занимания за свободното време

As its mission, the International Youth Center aims to serve the youth sector and young people. The main focus of the center’s program are young people and those who work with and for young people. Most educational activities correspond to an informal educational profile, providing a tolerant and secure work environment based on the values ​​of respect for human dignity, freedom, democracy, human rights, including those of minorities. The Youth Center develops international cooperation within the youth sector and through its participation in European partner networks. It hosts and disseminates international and multilateral activities, demonstrating that it is involved in the wider European / international cooperation framework of the youth sector.

The team of the International Youth Center in Stara Zagora works in several main areas:Exchange of good practices

Debates and discussions

National and international conferences

-Informal trainings and workshops

-Interest clubs

-Leisure activities

Upcoming Events

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial