Сградата на Международния младежки център представлява преустроено бивше кино. Преустройството се изразява в обособяване на 3 бр. полифункционални учебни зали, конферентна зала за 50 души с кабини за симултантен превод, зала за хранене за 35 души с кетърингово обслужване, както и 10 бр. спални помещения за различен брой посетители (2÷4 души) със самостоятелни санитарни възли.

На ниво 1ви етаж са разположени: конферентна зала, полифункционална учебна зала, зала за хранене, 4 бр. спални помещения за 2÷4 обитатели, 2 бр. стопански помещения и два входа – основен и евакуационен.


За осигуряване на достъпна среда е изпълнена електрическа наклонена подемна платформа, монтирана върху двураменната стълба, свързваща двата етажа.


На ниво 2ри етаж са разположени 3 бр. полифункционални учебни зали и 6 бр. спални помещения за 2÷4 посетители.


В рамките на проект BGLD – 1.003 – 0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ се предвижда реконструкция и обзавеждане на една мултифункционална зала в непосредствена близост до настоящата сграда на Международния младежки център.

The building of the International Youth Center is a converted building of a former cinema. The reconstruction is expressed in the division of 3 pcs. multifunctional classrooms, a conference hall for 50 people with booths for simultaneous translation, a dining hall for 35 people with catering services, as well as 10 pcs. bedrooms for different number of visitors (2 ÷ 4 people) with private bathrooms.

On the 1st floor there are: conference hall, multifunctional study hall, dining room, 4 pcs. bedrooms for 2 ÷ 4 inhabitants, 2 pcs. outbuildings and two entrances – main and evacuation. To ensure an accessible environment, an electric inclined lifting platform is installed, mounted on the two-armed ladder connecting the two floors.

At the 2nd floor level there are 3 pcs. multifunctional classrooms and 6 pcs. dormitories for 2 ÷ 4 visitors. Within the project BGLD – 1.003 – 0003 “International Youth Center – think locally, act globally!” under the Program “Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups” provides for reconstruction and furnishing in a multifunctional hall next to the current building of the International Youth Center.

Upcoming Events

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial